Skip to content

Polityka Ochrony Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 marzec 2023 r.

Uznajemy znaczenie prywatności i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych obecnych i potencjalnych klientów, jak również innych użytkowników naszych stron internetowych i usług. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Perceptyx, Inc. oraz nasze spółki zależne i stowarzyszone („Perceptyx”, „my”, „nasz”) postępują z danymi osobowymi, które gromadzimy i przetwarzamy, na temat klientów, potencjalnych klientów i użytkowników naszych stron internetowych, produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami”), a także innych osób, które w inny sposób angażują się lub komunikują się z nami w sprawie naszych Usług. O ile nie określono inaczej, Perceptyx jest administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z.

Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, prosimy o zapoznanie się z Dodatkowymi informacjami o prywatności dla mieszkańców Kalifornii w sekcji poniżej, aby uzyskać ważne informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe mieszkańców Kalifornii oraz o Twoich prawach wynikających z Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów.

Spis treści

 1. Zakres
 2. Dane osobowe, które zbieramy
 3. Cele i podstawy prawne użytkowania
 4. Ujawnienie danych osobowych
 5. Pliki cookie
 6. Jak długo Perceptyx przechowuje Twoje dane osobowe?
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
 8. Twoje wybory i prawa.
 9. Przelewy międzynarodowe
 10. Dzieci
 11. Kontakt z nami
 12. Dodatkowe informacje dla osób fizycznych w niektórych jurysdykcjach
 13. Dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii

Zakres

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy we własnym imieniu, jako „administrator danych” lub „przedsiębiorstwo” na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności.

Dane osobowe. Używany w niniejszej Polityce termin „dane osobowe” obejmuje inne podobne terminy stosowane w obowiązujących przepisach o ochronie prywatności, takie jak „dane osobowe” i „informacje umożliwiające identyfikację osoby”. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być w uzasadniony sposób kojarzone lub powiązane z konkretną osobą.

Dane Osobowe Klienta. Gdy Perceptyx zbiera i przetwarza dane osobowe w imieniu klienta w celu świadczenia naszych Usług na rzecz takiego klienta, określamy te dane jako „Dane osobowe Klienta”. Jesteśmy „podmiotem przetwarzającym” lub „dostawcą usług” w odniesieniu do zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Klienta przez nas i będziemy przetwarzać takie Dane Osobowe Klienta wyłącznie w imieniu danego Klienta. Odpowiednie polityki prywatności naszych klientów — a nie niniejsza Polityka Prywatności firmy Perceptyx — mają zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych Klienta i regulują je.

Kontroler i podmiot odpowiedzialny. Dla celów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („GDPR”) i innych odpowiednich obowiązujących przepisów (takich jak brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r. („UK DPA”) i brazylijska ogólna ustawa o ochronie danych („LGPD”)), Perceptyx, Inc. jest administratorem Państwa danych osobowych zebranych zgodnie z niniejszą Polityką. W odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych Klienta nasi klienci są „administratorami” danych lub „przedsiębiorstwami” w odniesieniu do ich odpowiednich Danych Osobowych Klienta, a my jesteśmy „podmiotem przetwarzającym” lub „dostawcą usług” zgodnie z definicją na mocy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Dane osobowe, które zbieramy

Możemy zbierać dane osobowe o użytkowniku bezpośrednio, jak również automatycznie w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej i innych Usług lub od stron trzecich. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, różnią się w zależności od Usług, z których korzystasz i Twoich interakcji z nami. Użytkownik nie musi podawać nam swoich danych osobowych, aby uzyskać dostęp do większej części naszej strony internetowej. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać pewnych informacji, może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych obszarów lub korzystać z naszych Usług, a my możemy nie być w stanie w pełni odpowiedzieć na jego zapytania.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio. Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego lub od jego firmy. Na przykład, gdy użytkownik wypełni formularz „Skontaktuj się z nami”, zapisze się na naszą listę mailingową, zarejestruje się na wydarzenia, których jesteśmy gospodarzem lub sponsorem, lub w inny sposób przekaże nam informacje za pośrednictwem naszych stron internetowych, możemy gromadzić dane osobowe takie jak:

 • Imię i nazwisko, nazwa firmy oraz tytuł/stanowisko
 • Nazwa stanowiska, inne informacje o firmie (takie jak kraj i sektor przemysłu)
 • Powiązania biznesowe
 • Adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i dane kontaktowe
 • Preferencje dotyczące kontaktu i zainteresowania
 • Informacje o koncie klienta (i autoryzowanego użytkownika) (w celu uzyskania dostępu do różnych części usług platformy), takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i inne informacje niezbędne do potwierdzenia, że jesteś autoryzowanym użytkownikiem klienta
 • Inne informacje związane z Twoją prośbą lub zapytaniem
 • Treść dostarczana przez użytkownika podczas uczestnictwa w blogach, dyskusjach, forach internetowych lub podobnych interaktywnych częściach naszych Usług („Społeczność”), w tym powiązane metadane

Automatycznie zbierane informacje. Używamy plików cookie, plików dziennika, znaczników pikselowych, lokalnych obiektów pamięci masowej i innych technologii śledzenia do automatycznego gromadzenia informacji, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do Usług lub z nich korzystają albo odwiedzają nasze witryny internetowe, takich jak adres IP, ogólne informacje o lokalizacji, nazwa domeny, odsłony stron, znacznik daty i godziny, typ przeglądarki, typ urządzenia, identyfikator urządzenia, dostawca usług internetowych, odsyłające i wychodzące adresy URL, system operacyjny, język, dane o strumieniu kliknięć i inne informacje o klikniętych łączach, używanych funkcjach, rozmiarze załadowanych, przesyłanych strumieniowo lub usuniętych plików oraz podobne informacje o urządzeniu i sposobie korzystania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pliki cookie i podobne urządzenia poniżej.

Informacje zebrane od osób trzecich. Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika ze źródeł osób trzecich, takich jak partnerzy biznesowi, platformy mediów społecznościowych, źródła publiczne, wspólni partnerzy marketingowi (abyśmy mogli dostarczać naszego Klienta i powiązane usługi) oraz osoby trzecie, którym Użytkownik wyraził zainteresowanie naszymi produktami i usługami, a także informacje, którymi Użytkownik podzielił się na platformach mediów społecznościowych (z zastrzeżeniem warunków odpowiednich platform i obowiązujących przepisów prawa).

Cele i podstawy prawne użytkowania

W tej części wyjaśniamy cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również podstawy prawne do tego na mocy niektórych obowiązujących przepisów prawa.

Podstawy prawne. Niektóre przepisy prawa, w tym RODO, wymagają, abyśmy informowali Państwa o podstawach prawnych przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Zgodnie z tymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Wykonanie umowy: w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania naszej umowy z Państwem.
 • Zgodność z prawem: w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi i/lub obrony przed roszczeniami prawnymi, w tym w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych, prawa podatkowego i zgodności korporacyjnej.
 • Nasze uzasadnione interesy: w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, które nie są nadrzędne wobec Państwa interesów i praw podstawowych, w tym:
  • Wykonywanie umów z klientami i innymi podmiotami
  • Wdrażanie i obsługa globalnych usług wsparcia (np. IT) dla naszych operacji biznesowych
  • Ulepszanie naszej witryny internetowej, opracowywanie raportów dotyczących trendów i wzorców oraz podobne cele
  • Zarządzanie relacjami z klientami i ulepszanie naszej witryny i usług, w tym inne formy marketingu i analizy
  • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom, w tym nadużywaniu Usług lub praniu brudnych pieniędzy
  • Ochrona fizyczna, informatyczna i sieciowa
  • Dochodzenia wewnętrzne
  • Fuzje, przejęcia i reorganizacje oraz inne transakcje gospodarcze
 • Za Twoją zgodą: w przypadku, gdy mamy Twoją zgodę, RODO (tam, gdzie ma zastosowanie) i inne obowiązujące przepisy dają Ci prawo do wycofania zgody, co możesz zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych na końcu niniejszej Polityki. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z usług może być traktowane jako dorozumiana zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, jak określono w niniejszej informacji o prywatności. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej.

Cele, dla których gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe, różnią się w zależności od okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do celów biznesowych i handlowych wymienionych poniżej:

 • Obsługa witryny internetowej i usług oraz świadczenie powiązanej pomocy technicznej: w celu świadczenia i obsługi Usług, komunikowania się z użytkownikiem na temat korzystania z Usług, rozwiązywania problemów i świadczenia pomocy technicznej, odpowiadania na zapytania użytkownika, realizacji zamówień i wniosków użytkownika, przetwarzania płatności, komunikowania się z użytkownikiem oraz w podobnych celach związanych z usługami i pomocą techniczną. (Podstawy prawne: wykonanie naszej umowy z użytkownikiem; i/lub nasze uzasadnione interesy)
 • Odpowiadanie na zapytania: aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i prośby. (Podstawa prawna: wykonanie naszej umowy z Państwem)
 • Analiza i ulepszanie Witryny internetowej, naszych usług i naszej działalności: aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do Usług i korzystają z nich, w celu administrowania, monitorowania i ulepszania naszych usług, dla naszych wewnętrznych celów oraz dla innych celów badawczych i analitycznych. (Podstawa prawna: nasze uzasadnione interesy)
 • Personalizacja: w celu dostosowania treści, które możemy wysyłać lub wyświetlać w Witrynie, w tym w celu zaoferowania dostosowania lokalizacji oraz spersonalizowanej pomocy i instrukcji, a także w celu innego spersonalizowania wrażeń użytkownika. (Podstawa prawna: nasze uzasadnione interesy)
 • Reklama i marketing dla klientów przedsiębiorstwa: w celu promowania produkCzy ujawniamytów i usług Perceptyx na stronach internetowych stron trzecich, jak również w celu marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania Państwu newsletterów, powiadomień dla klientów oraz informacji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. (Podstawy prawne: nasze uzasadnione interesy; i/lub za Państwa zgodą)
 • Ochrona naszych praw i zapobieganie nadużyciom: w celu ochrony Usług i naszej działalności biznesowej; w celu zapobiegania, wykrywania i badania oszustw, nadużyć, nękania lub innych rodzajów działań niezgodnych z prawem; gdy uznamy za konieczne zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań w związku z nielegalną działalnością, podejrzeniami o oszustwo, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa lub praw jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, lub naruszeniami niniejszej Polityki i naszych obowiązujących umów i warunków użytkowania. (Podstawy prawne: nasze uzasadnione interesy; i/lub zgodność z przepisami prawa)
 • Podporządkowanie się zobowiązaniom prawnym: w celu podporządkowania się prawu lub postępowaniu prawnemu. Na przykład, możemy ujawnić informacje w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakaz sądowy i inne zgodne z prawem żądania organów regulacyjnych i organów ścigania, w tym w odpowiedzi na żądania organów ścigania dotyczące ujawnienia informacji lub w związku z bezpieczeństwem narodowym. (Podstawy prawne: nasze uzasadnione interesy; i / lub zgodność z prawem)
 • Powiązane z naszą ogólną działalnością biznesową: w celu rozważenia i wdrożenia fuzji, przejęć, reorganizacji i innych transakcji biznesowych, a także w przypadku, gdy jest to konieczne do administrowania naszą ogólną działalnością biznesową, księgowością, prowadzeniem dokumentacji i funkcjami prawnymi. (Podstawy prawne: nasze uzasadnione interesy; i/lub zgodność z przepisami prawa)

Zagregowane i anonimowe dane. Tworzymy i wykorzystujemy również dane zbiorcze, anonimowe i pozbawione tożsamości w celu uzyskania informacji porównawczych, które są udostępniane naszym klientom korporacyjnym, oraz w celu poprawy i rozwoju naszej działalności i Usług, a także w podobnych celach badawczych i analitycznych.

Dane Osobowe Klienta. Nasi klienci, a nie Perceptyx, określają cel i sposób przetwarzania swoich Danych Osobowych Klienta, w tym danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem, analizą i raportowaniem ankiet. Ogólnie rzecz biorąc (zgodnie z obowiązującymi instrukcjami klienta), Perceptyx przetwarza Dane Osobowe Klienta w celu świadczenia Usług na rzecz klientów, w tym w celu obsługi i ulepszania platformy oraz naszych usług, dostarczania kont użytkowników platformy, przeprowadzania transakcji, których użytkownicy platformy żądają za pośrednictwem platformy, oraz odpowiadania na żądania Użytkowników platformy, przeprowadzania i monitorowania ankiet, sondaży i innych treści usług platformy. Nasi klienci są administratorami danych w odniesieniu do ich Danych osobowych klientów. Proszę zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności klienta, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych zebranych za pośrednictwem platformy.

Ujawnienie danych osobowych

Ogólnie, możemy ujawnić dane osobowe w sposób opisany poniżej:

 • Spółki zależne: do naszych spółek zależnych, których postępowanie z Twoimi danymi osobowymi podlega niniejszej Polityce. Lista naszych spółek zależnych jest dostępna tutaj.
 • Klienci: jeśli korzystasz, uzyskujesz dostęp lub komunikujesz się z nami w sprawie naszej platformy lub powiązanych usług w imieniu swojej firmy (naszego klienta), możemy udostępnić dane osobowe dotyczące Twojego dostępu, komunikacji lub żądań, odpowiedniemu klientowi przedsiębiorstwa; ponadto, my
 • Dostawcy usług: do zewnętrznych dostawców usług, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu. Zewnętrzni dostawcy usług będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i wdrożą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.
 • Partnerzy reklamowi i analityczni: do stron trzecich, które angażujemy w celu zapewnienia reklamy, pomiaru kampanii, analityki online i mobilnej oraz powiązanych usług dla nas (za zgodą użytkownika, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo).
 • W odpowiedzi na proces prawny: w celu przestrzegania prawa, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe.
 • By chronić nasze prawa: gdy uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniem Warunków korzystania z systemu Perceptyx lub niniejszej Polityki, w celu odpowiedzi na roszczenia zgłoszone przeciwko nam lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.
 • Przeniesienie działalności: jako część jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży i przeniesienia naszych aktywów, przejęcia lub restrukturyzacji całości lub części naszej działalności, upadłości lub podobnego zdarzenia, w tym związanego z due diligence przeprowadzonego przed takim zdarzeniem, jeżeli jest to dozwolone przez prawo.

Dane zbiorcze lub anonimowe. Możemy udostępniać dane zbiorcze, anonimowe lub pozbawione tożsamości osobom trzecim do celów badawczych, analitycznych i innych, pod warunkiem, że takie informacje nie identyfikują konkretnej osoby fizycznej.

Pliki cookie

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług używamy plików „cookie”, pikseli, skryptów JavaScript, plików dziennika i innych mechanizmów w Witrynie. Nasza strona używa funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie, aby zoptymalizować komfort odwiedzających. Używamy plików cookie do zapamiętania adresu IP, ustawień i preferencji użytkownika. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną listę plików cookie, których używamy.

Pliki cookie. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który może być wykorzystywany np. do zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej. Niektóre pliki cookie pozwalają nam ułatwić Państwu poruszanie się po naszej stronie internetowej i platformie, podczas gdy inne są wykorzystywane w celu przyspieszenia procesu logowania lub umożliwienia nam śledzenia Państwa działań podczas korzystania ze strony internetowej lub platformy. Większość przeglądarek pozwala kontrolować pliki cookie, w tym je akceptować i usuwać.

GIF-y, znaczniki pikselowe i inne technologie. Czyste GIF-y to niewielkie grafiki z unikalnym identyfikatorem, podobne w działaniu do plików cookie. W przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, czyste GIF-y są osadzane w niewidoczny sposób na stronach internetowych. Możemy korzystać z czystych GIF-ów (zwanych również sygnalizatorami WWW, robakami internetowymi lub znacznikami pikselowymi) w związku z naszymi Usługami, aby między innymi śledzić działania użytkowników naszych usług, pomagać nam w zarządzaniu treścią i tworzyć statystyki dotyczące korzystania z naszych Usług. My i nasi zewnętrzni dostawcy usług używamy również czystych GIF-ów w wiadomościach HTML wysyłanych do naszych klientów, aby pomóc nam śledzić wskaźnik odpowiedzi na wiadomości e-mail, określić, kiedy nasze wiadomości e-mail są przeglądane i sprawdzać, czy nasze wiadomości e-mail są przekazywane dalej.

Pliki dziennika. Większość przeglądarek gromadzi pewne informacje, takie jak adres IP, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Informacje te są zbierane automatycznie i przechowywane w plikach dziennika.

Analityka innych firm. Korzystamy również ze zautomatyzowanych urządzeń i aplikacji, takich jak Google Analytics w celu oceny korzystania z naszej witryny i gromadzenia statystyk użytkowania. Wspomniani dostawcy usług analitycznych mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie do świadczenia swoich usług.

Sygnały do-not-track. Witryna nie reaguje na sygnały do-not-track. Użytkownik może jednak wyłączyć określone śledzenie w sposób omówiony powyżej (np. poprzez wyłączenie plików cookie) i określony w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Platforma ankietowa. Nasza platforma ankietowa wykorzystuje niezbędne i funkcjonalne pliki cookie, aby umożliwić respondentom udział w ankietach lub umożliwić użytkownikom tworzenie lub przeglądanie ankiet. Na przykład używamy plików cookie, aby uniemożliwić respondentowi wielokrotny udział w ankiecie lub aby umożliwić mu powrót do ankiety, jeśli opuści stronę w środku badania.

Jak długo Perceptyx przechowuje Twoje dane osobowe?

Jako ogólną zasadę przyjmujemy, że przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej i egzekwowania naszych umów. Możemy przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez nasze zobowiązania regulacyjne, zobowiązania z tytułu odpowiedzialności zawodowej lub jeśli uważamy, że jest to konieczne do ustanowienia, obrony lub ochrony naszych praw i interesów prawnych lub praw i interesów innych osób. Nasi klienci instruują nas, jak długo należy przechowywać Dane osobowe klientów, którymi zajmujemy się jako podmiot przetwarzający dane.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym przetwarzaniem. Niezależnie od podjętych przez nas środków ostrożności, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazanych nam przez Państwa informacji. Ponadto użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika i hasła, jeśli takie istnieją. Dlatego zalecamy, aby nie ujawniać nikomu swojego hasła.

Twoje wybory i prawa.

Dostęp, zmiany i poprawki. Aby uzyskać dostęp do przekazanych nam swoich danych osobowych, poprosić o poprawienie jakichkolwiek błędów lub poprosić o usunięcie swoich informacji, należy wysłać prośbę na adres. Rozpatrzymy Państwa prośbę i podejmiemy uzasadnione starania, aby odpowiedzieć na nią tak szybko, jak to będzie możliwe. Możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić Państwa tożsamość. Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek dotyczący Danych osobowych Klienta, powinni Państwo skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Klientem. Jeśli złożą Państwo wniosek do nas dotyczący Danych osobowych Klienta, przekażemy Państwa wniosek do odpowiedniego Klienta (jeśli jest znany), aby mógł on na niego odpowiedzieć.

Marketing bezpośredni. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących marketingu bezpośredniego. Aby zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail od firmy Perceptyx lub w inny sposób zmienić swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail od firmy Perceptyx, należy kliknąć tutaj lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej promocyjnej wiadomości e-mail od firmy Perceptyx. Możemy nadal wysyłać wiadomości związane z transakcjami lub usługami, takie jak ogłoszenia o usługach i wiadomości administracyjne.

Skargi. Rozpatrzymy wszystkie skargi dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę prywatności w swojej jurysdykcji.

Dodatkowe informacje dla niektórych jurysdykcji. W sekcji „Dodatkowe informacje dla osób w niektórych jurysdykcjach” poniżej zamieściliśmy dodatkowe informacje zgodnie z wymaganiami kalifornijskich przepisów dotyczących prywatności, a także regulacjami RODO, UK DPA i LGPD. Użytkownicy z Kalifornii, EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii powinni zapoznać się z tą sekcją, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw wynikających z tych przepisów.

Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności lub skorzystać z praw dotyczących danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@perceptyx.com. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Przelewy międzynarodowe

Perceptyx jest globalną organizacją z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych. Prowadzimy działalność, posiadamy podmioty i dostawców usług w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i na całym świecie. W związku z tym my i nasi dostawcy usług możemy przekazywać Państwa dane osobowe do jurysdykcji lub uzyskiwać do nich dostęp (w tym do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji, w których my, nasze podmioty stowarzyszone i dostawcy usług prowadzą działalność), które nie zapewniają poziomu ochrony danych równoważnego z Państwa rodzimą jurysdykcją. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy, w tym poprzez odpowiednie pisemne warunki przetwarzania danych i/lub umowy o przekazywaniu danych.

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii. Jeżeli użytkownik przebywa na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, a my przetwarzamy jego dane osobowe w jurysdykcji, którą Komisja Europejska uznała za niezapewniającą odpowiedniego poziomu ochrony danych („państwo trzecie”), wdrożymy środki mające na celu odpowiednią ochronę jego danych osobowych, w tym poprzez wprowadzenie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (formularz standardowych klauzul umownych można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące mechanizmu, w ramach którego dane osobowe użytkownika są przekazywane poza EOG, użytkownik może zażądać takich szczegółów, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji Kontakt poniżej.

Dzieci

Nie zbieramy świadomie ani specjalnie informacji o osobach nieletnich poniżej 16 roku życia. Jeśli uważasz, że nieumyślnie zebraliśmy takie informacje, prosimy o powiadomienie nas w sposób określony w sekcji Kontakt poniżej.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki, sposobów, w jakie zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, Państwa wyborów i praw dotyczących takiego wykorzystania, lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem:

Perceptyx, Inc.
privacy@perceptyx.com

Dodatkowe informacje dla osób fizycznych w niektórych jurysdykcjach

EOG (GDPR), Wielka Brytania i Brazylia

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa, użytkownicy z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Brazylii (jak również z innych jurysdykcji, w których obowiązują podobne prawa) mają następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania przez nas ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu: jeśli zostaniemy o to poproszeni, potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i, jeśli to konieczne, dostarczymy Państwu kopię tych danych osobowych (wraz z pewnymi innymi szczegółami).
 • Prawo do korekty (sprostowania): jeśli dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia. Jeśli mają Państwo prawo do korekty informacji i jeśli udostępniliśmy Państwa dane osobowe innym osobom, poinformujemy je o korekcie, jeśli to możliwe.
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownik może poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach, takich jak sytuacja, gdy nie są one już potrzebne lub gdy użytkownik wycofa swoją zgodę (w stosownych przypadkach). Jeśli zażądają Państwo usunięcia swoich danych osobowych, możemy to zrobić poprzez usunięcie Państwa konta (kont) z naszego systemu. Użytkownicy z Brazylii mogą również poprosić o anonimizację, zablokowanie lub usunięcie niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania: mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. gdy kwestionują Państwo dokładność tych danych osobowych lub sprzeciwiają się naszemu wykorzystaniu lub podanej podstawie prawnej.
 • Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię danych osobowych, które uzyskaliśmy od Państwa, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz ponownie wykorzystać je w innym miejscu lub poprosić nas o przekazanie ich wybranej przez Państwa stronie trzeciej.
 • Prawo do sprzeciwu: w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (innych niż cele marketingowe), musimy zaprzestać takiego przetwarzania, chyba że mamy istotne uzasadnione powody, które przeważają nad Państwa interesem lub gdy musimy je przetwarzać w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli opieramy się na naszych uzasadnionych interesach, wierzymy, że mamy istotny interes w takim przetwarzaniu, ale będziemy indywidualnie analizować każdy wniosek i związane z nim okoliczności.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu: mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim robimy to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celach marketingowych. Jeśli to Państwo zrobią, zaprzestaniemy takiego przetwarzania dla naszych celów marketingowych.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji: mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, gdy jest ona oparta na automatycznym przetwarzaniu, jeśli wywołuje ona skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między nami. Perceptyx nie angażuje się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Prawo do cofnięcia zgody: W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikom z Brazylii przysługuje również prawo do uzyskania informacji o konsekwencjach odmowy lub wycofania zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi: mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie przez nas tych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, np. w przypadku, gdy mamy nadrzędny interes lub prawny obowiązek dalszego przetwarzania danych. Prosimy o kontakt z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt powyżej, jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii

W tej sekcji przedstawiamy dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z ich danymi osobowymi, zgodnie z wymogami kalifornijskich przepisów dotyczących prywatności, w tym California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Ta sekcja nie dotyczy ani nie ma zastosowania do naszej obsługi publicznie dostępnych informacji legalnie udostępnionych przez stan lub federalnych rekordów rządowych lub innych danych osobowych, które są wyłączone na mocy ustawy CCPA.

Podczas gdy gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez nas różni się w zależności od naszych relacji i interakcji z Państwem, w tej części opisujemy, ogólnie rzecz biorąc, w jaki sposób gromadziliśmy i ujawnialiśmy dane osobowe konsumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od daty ostatniej aktualizacji powyżej).

Kategorie gromadzonych i ujawnianych danych osobowych. W poniższej tabeli określono kategorie danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA), które gromadzimy na temat konsumentów, a także sposób, w jaki ujawniamy takie informacje w celach biznesowych. Więcej informacji na temat celów biznesowych i komercyjnych, dla których gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, można znaleźć w sekcjach Cele i podstawy prawne wykorzystania i Ujawnianie danych osobowych powyżej.

Zbierane dane osobowe Kategorie stron trzecich, którym możemy ujawnić te informacje
Kategorie Opis
Identyfikatory Obejmuje identyfikatory bezpośrednie, takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika, numer konta; adres e-mail, numer telefonu, adres i inne informacje kontaktowe; adres IP i inne identyfikatory internetowe; SSN, numer prawa jazdy, numer paszportu, numer identyfikacji podatkowej i inne identyfikatory państwowe; oraz inne podobne identyfikatory.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy analiz danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych
 • systemy operacyjne i platformy
 • klient biznesowy/klient
Ewidencja klientów Obejmuje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa konta, identyfikator użytkownika, informacje kontaktowe, informacje o zatrudnieniu, numer konta oraz informacje finansowe lub płatnicze, które osoby fizyczne przekazują nam w celu zakupu lub uzyskania naszych produktów i usług. Na przykład, może to obejmować informacje rejestracyjne konta lub informacje zebrane, gdy osoba fizyczna kupuje lub zamawia nasze produkty i usługi, lub zawiera z nami umowę związaną z naszymi produktami i usługami.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • nasze podmioty stowarzyszone i zależne
 • partnerzy biznesowi, którzy świadczą usługi zamówione przez użytkownika
Informacje handlowe Obejmuje rejestry majątku osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, lub inne historie lub tendencje zakupów lub użytkowania.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy analiz danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych
 • systemy operacyjne i platformy
 • brokerzy danych
 • klient biznesowy/klient
Dane użytkowe Obejmuje historię przeglądania, dane dotyczące sekwencji kliknięć, historię wyszukiwania, dzienniki dostępu i inne dane użytkowe oraz informacje dotyczące interakcji danej osoby z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i innymi Usługami, a także naszymi marketingowymi wiadomościami e-mail i reklamami online.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy analiz danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych
 • systemy operacyjne i platformy
Wideo i dane elektroniczne Obejmuje informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne, takie jak badania termowizyjne i nagrania CCTV (np. zebrane od osób odwiedzających nasze biura/przedsiębiorstwa, zdjęcia i obrazy (np. przekazane nam przez użytkownika lub zamieszczone na jego profilu) oraz nagrania rozmów (np. rozmów z działem obsługi klienta).
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
Informacje zawodowe Zawiera informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem, takie jak informacje kontaktowe i przynależność zawodowa..
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
Informacje o wykształceniu Informacje o historii edukacji danej osoby, takie jak szkoły, do których uczęszczano, stopnie naukowe, które zostały przyznane i związane z nimi daty.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
Wnioski Obejmuje wnioskowanie na podstawie innych danych osobowych, które gromadzimy w celu stworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje, cechy, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności lub predyspozycje danej osoby. Na przykład, możemy analizować dane osobowe w celu identyfikacji ofert i informacji, które mogą być najbardziej istotne dla klientów, tak abyśmy mogli lepiej do nich dotrzeć z odpowiednimi ofertami i reklamami.
 • dostawcy usług
 • doradcy i agenci
 • podmioty państwowe i organy ścigania
 • nasze podmioty stowarzyszone i zależne
 • dostawcy usług analitycznych

Źródła Danych Osobowych. Jak dalej opisano w sekcji Gromadzenie danych osobowych powyżej, możemy gromadzić dane osobowe z następujących źródeł

 • bezpośrednio od osoby fizycznej
 • sieci reklamowe
 • dostawcy analiz danych
 • sieci społecznościowe
 • klienci biznesowi

Prawa mieszkańców Kalifornii. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcom Kalifornii przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • Rezygnacja ze sprzedaży: aby zrezygnować ze sprzedaży przez nas swoich danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów z Kalifornii, w tym osób, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat.
 • Prawo do usunięcia:: do żądania usunięcia swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy na ich temat oraz do usunięcia takich danych osobowych (bez opłat), z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do wiedzy: w odniesieniu do danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aby zażądać od nas ujawnienia im następujących informacji (do dwóch razy w roku i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków):
  • kategorie gromadzonych danych osobowych;
  • kategorie źródeł informacji osobowych;
  • kategorie danych osobowych o nich, które ujawniliśmy dla celów biznesowych lub sprzedaliśmy;
  • kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych ich dane osobowe;
  • celów biznesowych lub handlowych gromadzenia lub sprzedaży ich danych osobowych; oraz
  • kopię konkretnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na ich temat.
 • Prawo do niedyskryminacji: prawo do niepodlegania dyskryminującemu traktowaniu w związku z korzystaniem z praw przysługujących na mocy CCPA.

Składanie wniosków CCPA. Mieszkańcy Kalifornii mogą składać wnioski CCPA o udzielenie informacji (dostęp) i wnioski o usunięcie swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@perceptyx.com

W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji lub wniosku o usunięcie danych, podejmiemy kroki w celu weryfikacji wniosku poprzez dopasowanie informacji dostarczonych przez użytkownika do informacji, które posiadamy w naszych rejestrach. Użytkownik musi wysłać do nas e-mail z żądanymi informacjami (lub w inny sposób dostarczyć nam tych informacji w celu weryfikacji żądania). W niektórych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji żądania lub gdy jest to konieczne do przetworzenia żądania. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiednio zweryfikować żądania, powiadomimy o tym wnioskodawcę. Upoważnieni agenci mogą zainicjować wniosek w imieniu innej osoby fizycznej, kontaktując się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionej metody; upoważnieni agenci będą musieli przedstawić dowód swojego upoważnienia, a my możemy również wymagać, aby odpowiedni konsument bezpośrednio zweryfikował swoją tożsamość i uprawnienia upoważnionego agenta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Kontakt powyżej.